Registrace
 
 
 
 
Zpět do obchodu
 
 

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí od 1. 10. 2020 a upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé mezi smluvními stranami v rámci nákupu v internetovém obchodu www.airsoftshop.cz, jehož provozovatelem je Jan Šulc – Bohemia Air Soft, Lánovská 1550, 190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy, IČ: 64768830 (dále jen prodávající).

VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka, který je spotřebitelem nebo zákazníka, který není spotřebitelem).

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kupujícím, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své IČ, pak bere na vědomí, že pro něj automaticky platí pravidla uvedené ve VOP pro podnikatele.

Prodávající je podnikatel a při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném znění. Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) v platném znění.

Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a následným přijetím této objednávky prodávajícím, které je potvrzeno vystavením faktury/zálohové faktury či obdobného prodejního dokladu (např. paragonu). Nedokončením tohoto procesu z obou stran kupní smlouva nevzniká. Zaslání automatického e-mailu kupujícímu po odeslání objednávky je pouze informativní, není proto považováno za potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího a na vznik kupní smlouvy proto toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je kupujícím odeslaná objednávka zboží a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Takový souhlas je potvrzen vystavením faktury/zálohové faktury či obdobného prodejního dokladu (např. paragonu).

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy či uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech: není-li objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo se zboží již nevyrábí či nedodává a/nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a/nebo kupující hodnověrně neprokázal, že splňuje zákonné požadavky k nabytí zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena bez zbytečného prodlení zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky i u zboží označeného jako „Dočasně nedostupné“, „Na objednávku“, „Prodej ukončen“ a obdobnými pojmy v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem a/nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi bez zbytečného prodlení peníze vráceny na účet.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zboží, informace o zákazníkovi, způsob dopravy, způsob platby…), a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko dokončení objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP, a potvrzuje, že se jak s těmito VOP, tak s reklamačním řádem řádně seznámil. Na tyto VOP a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem upozorněn před uzavřením kupní smlouvy a má možnost se jak s těmito VOP, tak s reklamačním řádem seznámit v plném rozsahu.

Obsahuje-li jeho objednávka zboží, jehož držení či nakládání s ním je v ČR či v zemi pobytu/sídla kupujícího zákonem, nebo jiným způsobem upraveno (např. zbraně, jejich hlavní díly, střelivo či pyrotechniku) či je upraven jeho export z ČR/EU potvrzuje kupující odesláním objednávky zároveň, že splňuje příslušné požadavky k jeho nabytí. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím předem ověření splnění těchto požadavků předložením příslušných dokladů, a to zejména: dokladu totožnosti, zbrojního průkazu, koncese k provozování činnosti v oboru zbraní a střeliva, zbrojní licence, muniční licence, průvodního listu, dovozního/vývozního povolení. Zároveň je prodávající oprávněn evidovat a ukládat v souladu se zákonem kopie těchto předložených dokumentů. V případě vzniku zákonné povinnosti ověření věku je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím (fyzické osobě) případně i jen hodnověrné sdělení data narození či údaje, v němž je datum narození obsaženo.

Je-li k nákupu poskytovaný dárek ve formě speciální slevy vázané na současný nákup určitého produktu či celkovou cenu nákupu, je kupující povinen v případě, že odstoupením od kupní smlouvy, a to i částečným, dojde k podkročení podmínek k poskytnutí uvedené slevy doplatit prodávajícímu plnou cenu jím si ponechaného zboží platnou v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Dárkový certifikát je cenina vydávaná prodávajícím. V případě zakoupení dárkového certifikátu ve stanovené hodnotě se při jeho uplatnění případně nevyčerpaná hodnota nevrací. Dárkové certifikáty lze využít pouze k nákupu zboží a služeb, nelze je zpět směnit na hotovost.

V případě zakoupení poukazu (vstupenky) vydaného prodávajícím k účasti na airsoftové či jiné obdobné akci neodpovídá prodávající kupujícímu za újmu na majetku/zdraví/životě, ke které by při užití poukazu mohlo během konání akce či přepravy na akci a zpět dojít, například z důvodu nedostatečné zdravotní způsobilosti kupujícího, vinou jeho neopatrnosti, nerespektování pokynů pořadatelů a/nebo vinou třetích osob. Riziko musí kupující individuálně posoudit před zakoupením poukazu.

V případě zakoupení poukazu (vstupenky) vydaného zřetelně označenou třetí osobou (odlišnou od prodávajícího), kupující nabývá pohledávku (poukázku) na dodání zboží nebo poskytnutí služby vydavatelem tohoto poukazu. Podmínky dodání zboží nebo poskytnutí služby a podmínky jejich užití, včetně uplatnění reklamace, se následně řídí podmínkami uvedenými v poukazu a obchodními podmínkami vydavatele poukazu. Vydavatelem takového poukazu může být jakákoliv tuzemská i zahraniční fyzická nebo právnická podnikající osoba.

Zakoupí-li si kupující takový poukaz (vstupenku), není prodávající dodavatelem předmětného zboží či poskytovatelem služby a neodpovídá tedy kupujícímu za újmu, ke které při užití / užívání zboží nebo čerpáním služby může dojít, například z důvodu nedostatečné zdravotní způsobilosti kupujícího nebo rizikové povahy služby. Riziko vybraného zboží či služby musí kupující individuálně posoudit před zakoupením poukazu.

Veškeré nevyužité poukazy (vstupenky) a dárkové certifikáty, bez ohledu na vystavitele, propadají bez náhrady uplynutím data platnosti. Organizátor si vyhrazuje právo na změny termínu. Náhrada za uhrazený poukaz (vstupenku) náleží kupujícímu pouze v případě zrušení akce.

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až po řádném a úplném zaplacení.

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal ve své nabídce nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů platných v ČR.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (při čtvrté a další uznané záruční závadě po sobě na téže věci) nebo pro větší počet vad (po třetí a další uznané stejné záruční závadě na téže věci). V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:

 • kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil,
 • u věci prodávané s vadou na vadu, která byla při prodeji označena a na vadu, kterou tato vada mohla u věci následně způsobit,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • na další životnost věci, pokud již byla deklarovaná životnost vyčerpána,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
 • nebo vyplývá-li to z povahy věci (například věc spotřebního charakteru).

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, není-li prokázán opak. Za zánovní zboží se považuje takové zboží, které mohlo být předem vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a zboží je plně funkční. Za použité zboží se považuje takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení.

U zánovního zboží se lhůta pro uplatnění práva z vady spotřebitelem zkracuje v souladu s §2168 (OZ) na 21 měsíců a u použitého zboží na 12 měsíců od jeho převzetí.

Nebude-li u jednotlivého zboží či v uzavřené obchodní (dodavatelsko-odběratelské) smlouvě uvedeno jinak, poskytuje prodávající osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, záruku na jakost ve stejné délce, jako by byl nákup realizován spotřebitelem.

Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, je prodávající oprávněn, kupujícímu právo z vadného plnění nepřiznat. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl zjistit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel od kupujícího veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (například některé podstatné části zboží, doklady o zakoupení zboží, či jiné podklady). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, je kupující povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy v důsledku vady: Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí pokud:

 • došlo ke změně stavu v důsledku nezbytné prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc či její části ještě před objevením vady.

 

Stanovená životnost
Prodávající v souladu s technickými parametry danými výrobci má právo stanovit technickou životnost konkrétních výrobků či jejich kategorií při dodržení stanoveného režimu jejich užívání a skladování.

Životnost vnitřních dílů manuálně natahovaných airsoftových zbraní a plynových airsoftových zbraní z plastu a kovu podléhajících provoznímu opotřebení jako jsou například závěry, vodící lišty závěrů, pružiny, válce, písty, záchyty pístů, spoušťové a pojistné mechanismy, podávací a hop-up komory, vnitřní mechanismy zásobníků a hlavně je 5 000 ran.

Životnost mechanických a elektrických dílů elektricky natahovaných airsoftových zbraní z kovu a plastů podléhajících provoznímu opotřebení, jako jsou například mechaboxy, veškeré vnitřní díly mechaboxů, elektromotory, kabeláže, hop-up komory, hlavně a systémy imitace zpětného rázu, je stanovena při maximální úsťové energii střely na ústí hlavně do 1,6 J na 30 000 ran, s úsťovou energií 1,6 – 2,2 J na 15 000 ran a s úsťovou energií nad 2,2 J na 7 000 ran. Životnost elektrických spoušťových kontaktů, mos-fet a procesorových spoušťových mechanismů a uhlíků elektromotorů je stanovena na 5 000 ran.

Životnost pryžových vnitřních dílů a vnitřních dílů z jiných měkkých plastů jako jsou například těsnící kroužky a jiná těsnění, hlavy válců či pístů, hop-up gumičky je u všech druhů airsoftových zbraní 5 000 ran.

Životnost baterií a akumulátorů je stanovena na 6 měsíců.

Životnost hnacích plynů je stanovena na 6 měsíců.

Životnost airsoftových kuliček z plastů je stanovena na 6 měsíců. Životnost BIO airsoftových kuliček je stanovena na 3 měsíce při zachování stanovených podmínek skladování v neotevřeném balení od data prodeje, nebo 1 měsíc od prvního otevření originálního obalu uživatelem dle toho, co nastane dříve.

 

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedené lhůtě, jinak je neplatné.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz a současným zasláním vráceného zboží zpět. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven (po předchozí domluvě). Pokud byla objednávka hrazena platební/kreditní kartou musí navrácení peněz proběhnout vždy na tuto kartu dle podmínek vystavitele platební/kreditní karty.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít například vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@airsoft.cz

V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající přijaté peněžní prostředky (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé prodávajícímu v důsledku spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání a úhrady zboží, než je nejlevnější způsob standardního dodání a úhrady zboží nabízený prodávajícím, pokud spotřebitel vrací jen některé dodané položky, náklady na dodání zboží se nevrací) do 14 dnů od navrácení zboží, a to převodem na účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebiteli již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží spotřebiteli k užívání. Zboží by měl proto spotřebitel vrátit nepoužité, úplné a s kompletní dokumentací, čisté, nepoškozené a v nepoškozeném prodejním obalu - ve stavu a hodnotě v jakém jej převzal. 

Spotřebitel, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal včetně standardního prodejního obalu vraceného zboží, který je jeho nedílnou součástí (prodejním obalem je obal, v němž je zboží standardně nabízeno k prodeji - nejedná se o vnější přepravní obal například krabice, obálka, sáček či fólie do kterého bylo zabaleno z důvodu ochrany prodejního obalu zboží při přepravě), případně ty položky z dodaného zboží, které chce prodávajícímu vrátit. Prodejní obaly není spotřebitel oprávněn jakkoli poškozovat nad míru nutnou k šetrnému vybalení výrobku ani upravovat. Pro případné zpětné zaslání je proto nutné prodejní obal překrýt vhodným přepravním obalem.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno či spotřebováno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Byla-li spotřebitelem navrácena prodávajícímu jen část dodaného zboží a na ponechané zboží či jeho některou část byla v souvislosti s vráceným zbožím při prodeji poskytnuta spotřebiteli sleva či mu byl poskytnut dárek, je prodávající oprávněn hodnotu takto spotřebiteli poskytnutého zvýhodnění uplatnit jako protihodnotu proti vracené částce. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Do kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží do původního stavu, které musí spotřebiteli prokázat.

Spotřebitel nese v plné výši své náklady spojené s navrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Je-li odstoupení od kupní smlouvy neplatné či nelze-li z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu zboží spotřebitelem vrátit, nese spotřebitel v plné výši náklady prodávajícího spojené se zpětným zasláním zboží kupujícímu.

Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line internetovém obchodu jsou zveřejňovány vždy platné a aktuální ceny. Ceny jsou zveřejňovány jako konečné včetně DPH, v rekapitulaci objednávky je DPH vyčísleno. Akční ceny platí do vyprodání zásob či do ukončení platnosti akční nabídky. Chyby zveřejněných cen jsou vyhrazeny.

Evidence tržeb
Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

Objednávání, ověření objednávky
Kupující má možnost objednat zboží samostatně či za asistence pracovníka prodávajícího:

 • prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (www.airsoftshop.cz)
 • e-mailem na adrese objednavky@airsoft.cz
 • osobně v provozovnách prodávajícího
 • telefonicky na uvedených kontaktech prodávajícího.

Souhlasí-li kupující s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Před vyřízením objednávky přijaté na dálku provádí prodávající její ověření. Ověření je prováděno telefonicky na uvedené kontaktní telefonní číslo kupujícího, v případě nezastižení je kupujícímu zasílána výzva k ověření objednávky SMS zprávou a e-mailem. Objednávky, odeslané ověřeným zákazníkem jsou považovány automaticky za ověřené. Objednávky k osobnímu odběru a objednávky placené předem bankovním převodem se předem neověřují, není-li s jejich vyřízením spojena nějaká komplikace.

Ověřování objednávek slouží zejména k ověření splnění zákonných podmínek pro nabývání zboží, jehož držení je v ČR zákonem upraveno, k ověření údajů a adres zákazníka, ověření správnosti objednávky a potvrzení zvoleného způsobu dopravy a platby.

 

Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující způsoby plateb případně jejich kombinace:

 • platba v hotovosti při nákupu, nebo předem jako záloha na zboží či služby
 • terminálovou či on-line platbu platební nebo kreditní kartou
 • platbu předem bankovním převodem na určený účet prodávajícího vedený v CZK, EUR nebo USD
 • platba na fakturu se splatností (pouze ve speciálně sjednaných případech)
 • platba na splátky (pouze ve speciálně sjednaných případech)
 • platba dárkovým certifikátem vystaveným prodávajícím

V případě, že kupující v Objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí na prodejně prodávajícího a úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti.

 

Dodací podmínky
Uzavřením objednávky vzniká zákazníkovi zákonná povinnost objednané zboží převzít a zaplatit a to i v případě, je-li zboží zasíláno na dobírku.

Veškeré zboží prodávající expeduje či připravuje k osobnímu vyzvednutí kupujícím vždy v nejbližším možném termínu. O stavu expedice a přípravy zboží k osobnímu odběru je zákazník průběžně informován.

Zboží je prodávajícím zasíláno prostřednictvím služeb pošty či smluvních přepravních společností. Přepravní a poštovní tarify jsou uvedeny a přístupné kupujícím v rámci volby způsobu dodání. Do určených destinací nejsou dopravy zásilek určené váhy a hodnoty zpoplatněny.

Prodávající neodpovídá za poškození balení kuliček a lahví plynu vzniklá při dopravě, jsou-li tyto zasílány v zásilkách společně s dalším zbožím, nebo ve více kusech v jedné zásilce, nejedná-li se o celé kartony.

Není-li část objednaného zboží skladem a souhlasí-li kupující s rozdělením zásilky z tohoto důvodu, hradí poštovné či dopravné za každou samostatnou zásilku.

K zásilkám není účtováno balné.

Zboží k osobnímu odběru si může zákazník po potvrzení připravení vyzvednout na adrese provozovny prodávajícího (nelze jej doručovat k jiným smluvním prodejcům).

Je-li zboží kupujícímu zasíláno do zahraničí (mimo ČR), odpovídá kupující za splnění všech zákonných podmínek pro jeho převzetí (případně vyclení) v zemi dodání. V případě, že nebude dodání zboží možné z důvodu zásahu úřadů v zemi dodání, nese kupující veškeré náklady spojené s marným zasláním zboží, jeho navrácením a případným poškozením. Bylo-li zboží úřady v zemi dodání zabaveno či zničeno pro nesplnění zákonných podmínek pro jeho převzetí (případně vyclení) pokládá se ze strany prodávajícího závazek vůči kupujícímu za splněný a veškerá škoda jde na vrub kupujícího.

Nepřevzaté zásilky
Pokud se zásilka vrátí prodávajícímu jako nedoručená/nepřevzatá bude kupující o této situaci informován (e-mailem, SMS či telefonicky - v závislosti na dostupném kontaktu) s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit.

Nedošlo-li k nedoručení/nepřevzetí zásilky v důsledku chyby prodávajícího nebo přepravce a požaduje-li kupující její opětovné odeslání, bude k ceně zásilky doúčtován manipulační poplatek ve výši poštovného či dopravného za opakované dodání. Pokud znovu dojde k nedoručení/nepřevzetí zásilky, které nezaviní prodávající nebo přepravce, bude opakovaně zaslána až po provedení platby předem převodem na bankovní účet prodávajícího.

Pokud zákazník na výzvu o nedoručení/nepřevzetí zásilky neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. V tomto případě bude zákazníkovi naúčotván storno poplatek za marné odeslání zásilky a její zabalení ve výši poštovného/dopravného a balného. Při běžných zásilkách po ČR činí tento storno poplatek 200 Kč. Kupující bude moci učinit u prodávajícího svůj další nákup jen po zaplacení úplné ceny příští objednávky předem převodem na účet prodávajícího či předem platbou platební kartou spolu s uhrazením storno poplatku za dříve nepřevzatou zásilku.

Zpětný odběr elektrozařízení

Prodávající zajišťuje zpětný odběr jím prodávaných elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat zpět staré elektrozařízení, baterii nebo akumulátor prodávajícímu, na jakékoli jeho prodejně, nebo jej prodávajícímu zaslat zpět. Přebíracím místem pro takové zásilky je servis prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje o zákaznících jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen „GDPR“) a legislativou ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává bez jejich souhlasu žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu nezbytně nutné pro doručení zboží, bankovní společnosti v souvislosti s realizací příslušných plateb kreditní kartou, platební bránou či bankovním převodem a případně dodavatelské subjekty je-li to nutné k vyřízení reklamačního procesu.

Jednotlivé kupní smlouvy a související doklady jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické či písemné podobě a jsou přístupné pouze oprávněným osobám - zákazníkovi, provozovateli obchodu a orgánům ČR v souladu s platnou legislativou.

Kompletní prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete v souboru Ochrana osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek a souvisejícího reklamačního řádu je možné výslovně sjednat v kupní smlouvě, neodporují-li právnímu řádu. Taková případná odchylná ustanovení mají přednost před ustaveními těchto obchodních podmínek a souvisejícího reklamačního řádu.

Znění těchto obchodních podmínek a souvisejícího reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti jejich předchozího znění.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy bas@airsoft.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít výše uvedený kontakt na prodávajícího pro nalezení smírného řešení nastalé situace.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a příslušných koncesních listin v oboru zbraní a střeliva. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva vykonává kontrolu ve vymezeném rozsahu oblastí podnikání.

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto VOP spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce v případě jejich překladu je rozhodující znění v českém jazyce.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. dubna 2021.

Nahoru
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení