Registrace
 
 
 
 
Zpět do obchodu
 
 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení
Reklamační řád (dále jen RŘ) je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) prodávajícího Jan Šulc – Bohemia Air Soft, Lánovská 1550, 190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy, IČ: 64768830 (dále jen prodávající) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s RŘ a VOP ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto RŘ.

Definice pojmů obsažené v tomto RŘ mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento RŘ pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce, vyžaduje-li to charakter zboží, vystavuje prodávající k zakoupenému zboží záruční list, který je zpravidla součástí návodu k použití výrobku. U zboží bez záručního listu slouží jako doklad o záruce nákupní doklad (fakturu, nebo paragon) se všemi zákonem uvedenými potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo – udává-li se).

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží ze zákona.

Prodloužená či rozšířená záruka je sjednána vždy dle podmínek na příslušném záručním listu a nejsou jí dotčena zákonná práva kupujícího.

Délka záruky
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě či dokladu o prodeji.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců (21 měsíců u zánovního zboží), nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku ze záruky může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.), kde se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Taková charakteristika je vždy uvedena u zboží, pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede kupující v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky.

Záruční podmínky
Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, celistvost obalu, neporušenost pásky s firemním logem a případná poškození přepravních krabic či obalů) podle přiloženého přepravního listu. Jeví-li zásilka stopy poškození či nešetrné manipulace doporučujeme kupujícímu v přítomnosti dopravce zkontrolovat přímo obsah zásilky.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu – škodním listu přepravce. Na pozdější reklamace poškození obsahu zjevně poškozených zásilek, pokud nebyl s dopravcem při převzetí sepsán předávací protokol - škodní list, nelze brát zřetel.

Neúplnou nebo poškozenou převzatou i odmítnutou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonem či e-mailem prodávajícímu a s dopravcem sepsané škodní listy bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místem pro uplatnění reklamace je servis prodávajícího Jan Šulc – Bohemia Air Soft, Lánovská 1550, 190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy. Kupující může zboží reklamovat i v provozovně prodávajícího, kde došlo ke koupi zboží, kam je technik k převzetí zboží případně vyslán. Pro urychlení vyřízení reklamace však doporučujeme výše uvedenou adresu servisu.

Kupující může vadné zboží na reklamaci předat osobně či zaslat. V takovém případě by reklamované zboží mělo být důkladně zabezpečeno (nejlépe v originálním obalu), aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního dodaného příslušenství (příslušenství, které není součástí reklamovaného zboží, a není s ním funkčně spjaté, doporučujeme před reklamací odstranit), originál záručního listu, doklad o nákupu, záznamy o případných předchozích opravách, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje zpět na kupujícího (zejména jeho zpáteční adresu a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží a tedy i vyřízení reklamace. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Pro přípravu podkladů doporučujeme využít reklamační formuláře prodávajícího, které jsou ke stažení na tomto e-shopu.

Při reklamaci doporučujeme předkládat spolu s reklamovaným zbožím i funkčně související příslušenství (například se zbraní i baterii a případně nabíječku), aby bylo možné vyloučit případné vzájemné vlivy na vznik závady. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaného zboží s jiným zbožím, pokud není prodávajícím k takovému účelu vyloženě schváleno a jeho kompatibilita není s konkrétním uvedeným zbožím přímo garantována.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného a neschváleného příslušenství a nesprávného či neschváleného spotřebního materiálu. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením vlivem přírodních jevů.

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí výrobků a nijak neomezují právo zákazníka užívat jej a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá: 

 • mechanickým poškozením,
 • provozním opotřebením,
 • vyčerpáním deklarované životnosti výrobku či jeho spotřebováním,
 • používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče,
 • použitím neoriginálního spotřebního materiálu či příslušenství nebo závady projevující se ve spojení s ním,
 • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • postupnou ztrátou kapacity či napětí akumulátorů,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • u zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, změny tvarů, dodatečné montáže…), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • postupnou ztrátu vlastností biologicky rozložitelných materiálů po otevření originálního balení,
 • poškození přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude při opravě testováno pouze na závadu uvedenou reklamujícím. Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, nebo jestliže jej poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího.
 
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Není-li zboží k reklamaci předloženo v originálním obalu, nepřebírá prodejce odpovědnost za jeho poškození při skladování a přepravě.

Vyřízení reklamace
Je-li kupující spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající poté vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který není spotřebitelem, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající vydá kupujícímu při osobním předání reklamovaného zboží písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, po ukončení reklamačního řízení pak dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má na vyžádání právo na úhradu nutných nákladů (nejnižšího možného poštovného dle platného tarifu české pošty, s.p., které by uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena, s žádostí je nutné uvést číslo účtu pro vrácení peněz a doložit důvod a výši požadované úhrady) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel na vyžádání také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení ve smyslu výše uvedeného. Veškeré úhrady nákladů jsou limitovány výhradně na zaslání v rámci teritoria České republiky.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží vyřízena výměnou zboží či jeho částí za nové, původní záruční doba se v souladu se zákonem neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem, dle dostupného kontaktu. Pokud bylo zboží do reklamace zasláno a není-li sjednáno jinak, bude po vyřízení automaticky zasláno zpět na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného, nebo do opravy předaného zboží do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace - oprava provedena (tedy 2 měsíce od předání zboží) je servis oprávněn účtovat klientovi při jeho výdeji částku za uskladnění ve výši 10,-Kč za den.

Pokud nedojde k vyzvednutí zboží a klient nereaguje na výzvy k jeho vyzvednutí spolu s informací o možném postoupení věci do odprodeje či k likvidaci ani po uplynutí 6 měsíců od doby, kdy měla být reklamace – oprava provedena (tedy 7 měsíců od předání zboží) je servis oprávněn takové zboží prodat či zlikvidovat, pokud by prodej nebyl ekonomický.

Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí servis na žádost klienta výtěžek prodeje po odečtení ceny provedené práce (s výjimkou záruční opravy), poplatku za uskladnění a nákladů prodeje ve výši 10% z prodejní ceny a to nejdéle do 3 let (promlčecí doba) od uplynutí od doby, kdy měla být reklamace – oprava provedena (tedy 37 měsíců od předání zboží).

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost.

Zbraně, střelivo a hlavní díly zbraní nelze vydat osobám mladším 18 let.

Životnost výrobků
Prodávající má právo v souladu s technickými parametry danými výrobci stanovit životnost u konkrétních výrobků či jejich kategorií. Tato životnost musí být u výrobků zřetelně uvedena s výjimkou spotřebního materiálu.

Ke stanovené životnosti výrobků je prodávajícím přihlíženo při posuzování stavu reklamovaného zboží.  Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí rovněž přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.

Životnost zboží představuje jeho náchylnost k opotřebení způsobenému obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se může jednat i o záruční vadu. Prodejce proto vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

Výše uvedená obvyklá životnost je prodejcem vždy uvedena i u nabízeného zboží či definována ve všeobecných obchodních podmínkách, jinak se nemá možnost této životnosti dovolávat.

Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný od 1. dubna 2021 (vztahuje se na prodeje zboží a služeb realizované od 1. 4. 2021 včetně) a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.airsoftshop.cz.

Nahoru
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení